🔺 در راستای پیگیری و رفع مشکلات سطح شهر پاکسازی کانال کندرو روبروی نمایندگی ایران خودرو شهرک ویره توسط حوزه خدمات شهرانجام شد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔺 در راستای پیگیری و رفع مشکلات سطح شهر پاکسازی کانال کندرو روبروی نمایندگی ایران خودرو شهرک ویره توسط حوزه خدمات شهرانجام شد.

🇮🇷#صباشهر
به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

🔺 در راستای پیگیری و رفع مشکلات سطح شهر پاکسازی کانال کندرو روبروی نمایندگی ایران خودرو شهرک ویره توسط حوزه خدمات شهرانجام شد.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست