🔴 با تاکید شهردار صباشهر در جهت خدمت رسانی به شهروندان فهیم صباشهر ،عملیات کابل گذاری و و روشنایی برنج نوری پارک اسلام آباد توسط عوامل فنی حوزه خدمات شهری شهرداری صباشهرانجام گردید.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 🔴 با تاکید شهردار صباشهر در جهت خدمت رسانی به شهروندان فهیم صباشهر ،عملیات کابل گذاری و و روشنایی برنج نوری پارک اسلام آباد توسط عوامل فنی حوزه خدمات شهری شهرداری صباشهرانجام گردید.

🇮🇷#صباشهر

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری صباشهر

🔴 با تاکید شهردار صباشهر در جهت خدمت رسانی به شهروندان فهیم صباشهر ،عملیات کابل گذاری و و روشنایی برنج نوری پارک اسلام آباد توسط عوامل فنی حوزه خدمات شهری شهرداری صباشهرانجام گردید.

#صباشهر
#شورای_صباشهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
روابط _عمومی _شهرداری _صباشهر

فهرست