♦️دانشجویان امروز ما این فرصت را خواهند داشت که کشور را از بیگانگان کاملا بی نیاز کنند این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد ،جهاد فی سبیل الله است.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ♦️دانشجویان امروز ما این فرصت را خواهند داشت که کشور را از بیگانگان کاملا بی نیاز کنند این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد ،جهاد فی سبیل الله است.

مقام معظم رهبری:

♦️دانشجویان امروز ما این فرصت را خواهند داشت که کشور را از بیگانگان کاملا بی نیاز کنند این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد ،جهاد فی سبیل الله است.

♦️۱۶ آذر ماه روز دانشجو بر دانشجویان فهیم ، آزاده و بابصیرت به ویژه بر پویندگان راه علم و دانش شهر صباشهر گرامی باد.

#صباشهر
#شورای_شهر
#سجاد_برنجی_شهردار_صباشهر
#شهردار_صباشهر
#شهرداری_صباشهر
#روابط_عمومی_شهرداری_صباشهر

فهرست