پروژه نصب یک دستگاه آسانسور در ساختمان شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. پروژه نصب یک دستگاه آسانسور در ساختمان شهرداری

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه نصب یک دستگاه آسانسور در ساختمان شهرداری با اعتبار مبلغ ۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال را به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ١۴٠١/١٠/٠٣ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/١٠/١٠می باشد .

فهرست