پروژه بهسازی ساختمان اداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. پروژه بهسازی ساختمان اداری

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه بهسازی ساختمان اداری خود را با اعتبار مبلغ٨/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ١۴٠١/١١/١٢ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاریخ ١۴٠١/١١/١٩ می باشد .

فهرست