مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر صباشهر بدین شرح است:

ردیف نام مصوبه تاریخ مصوبه  موضوع مصوبه دریافت فایل شرح مصوبه
۱) مصوبات نشست شماره ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ موضوع لایحه ی پیشنهادی: تعیین سرپرست مصوبات نشست ۱ شورای اسلامی صباشهر
۲) مصوبات نشست شماره ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صورت جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر صباشهر مصوبات نشست ۲ شورای اسلامی صباشهر
۳) مصوبات نشست شماره ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۴ شورای اسلامی صباشهر
۴) مصوبات نشست شماره ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ موضوع: انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مصوبات نشست ۵ شورای اسلامی صباشهر
۵) مصوبات نشست شماره ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ موضوع: انتخاب نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان شهریار مصوبات نشست ۶ شورای اسلامی صباشهر
۶) مصوبات نشست شماره ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ موضوع: افزایش تعداد ۲۵ نفر نیروی خدماتی در قرارداد برونسپاری مصوبات نشست ۷ شورای اسلامی صباشهر
۷) مصوبات نشست شماره ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ موضوع: درخواست انصراف خانم فهیمه صالحی (عضو شورا)از سمت منشی در کمیسیون فرهنگی شورا مصوبات نشست ۸ شورای اسلامی صباشهر
۸) مصوبات نشست شماره ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ موضوع: بهسازی ساختمان های شهرداری مصوبات نشست ۹ شورای اسلامی صباشهر
۹) مصوبات نشست شماره ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ موضوع: تمدید قرارداد ۲۰۲۷۸ به مدت ۱۲ روز مصوبات نشست ۱۰ شورای اسلامی صباشهر
۱۰) مصوبات نشست شماره ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ موضوع: پرداخت هزینه برپایی نمایشگاه دفاع مقدس مصوبات نشست ۱۱ شورای اسلامی صباشهر
۱۱) مصوبات نشست شماره ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ موضوع: تمدید قرارداد و اخذ اجرت المثل دوران تصرف مصوبات نشست ۱۲ شورای اسلامی صباشهر
۱۲) مصوبات نشست شماره ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه مصوبات نشست ۱۵ شورای اسلامی صباشهر
۱۳) مصوبات نشست شماره ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ موضوع: لغو بند ۱ نشست ۴ مصوبات نشست ۱۶ شورای اسلامی صباشهر
۱۴) مصوبات نشست شماره ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۱۷ شورای اسلامی صباشهر
۱۵) مصوبات نشست شماره ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ موضوع: تعیین حسابرس سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبات نشست ۱۹ شورای اسلامی صباشهر
۱۶) مصوبات نشست شماره ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ موضوع: پرداخت هزینه های مراسم هفته دفاع مقدس مصوبات نشست ۲۰ شورای اسلامی صباشهر
۱۷) مصوبات نشست شماره ۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ موضوع: عقد قرارداد با شرکت عمران اندیشان سعید مصوبات نشست ۲۱ شورای اسلامی صباشهر
۱۸) مصوبات نشست شماره ۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ موضوع: پرداخت هزینه های آگهی روزنامه سراسری سایه مصوبات نشست ۲۲ شورای اسلامی صباشهر
۱۹) مصوبات نشست شماره ۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۲۳ شورای اسلامی صباشهر
۲۰) مصوبات نشست شماره ۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ موضوع: پرداخت هزینه کرد هفته بزرگداشت بسیج مصوبات نشست ۲۴ شورای اسلامی صباشهر
۲۱) مصوبات نشست شماره ۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ موضوع: تصمیم گیری در رابطه با نامه شماره ۷۸۱۰۱/م/۰۸۸مورخ ۸۱/۸۰/۷۸۸۸ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها در خصوص عدم احراز تصدی سمت شهردار منتخب مصوبات نشست ۲۵ شورای اسلامی صباشهر
۲۲) مصوبات نشست شماره ۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ موضوع: تهیه و توزیع ارزاق شب یلدا جهت پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۲۶ شورای اسلامی صباشهر
۲۳) مصوبات نشست شماره ۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ موضوع: اعمال جایزه خوش شانسی مصوبات نشست ۲۷ شورای اسلامی صباشهر
۲۴) مصوبات نشست شماره ۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ موضوع: پرداخت مساعدت به شورای شهرستان مصوبات نشست ۲۸ شورای اسلامی صباشهر
۲۵ مصوبات نشست شماره ۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ موضوع: پرداخت حق الجسله اعضای کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر مصوبات نشست ۲۹ شورای اسلامی صباشهر
۲۶) مصوبات نشست شماره ۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۳۰ شورای اسلامی صباشهر
۲۷) مصوبات نشست شماره ۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/آقای قربانعلی قلی پور مصوبات نشست ۳۱ شورای اسلامی صباشهر
۲۸) مصوبات نشست شماره ۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ موضوع: واگذاری حق انتفاع رایگان ساختمان متعلق به شهرداری به دادسرای شهرستان شهریاز مصوبات نشست ۳۲ شورای اسلامی صباشهر
۲۹) مصوبات نشست شماره ۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/خانم سولماز دبداب مصوبات نشست ۳۳ شورای اسلامی صباشهر
۳۰) مصوبات نشست شماره ۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ موضوع: تعریف ردیف جدید در بودجه مصوبات نشست ۳۴ شورای اسلامی صباشهر
۳۱) مصوبات نشست شماره ۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۵ شورای اسلامی صباشهر
۳۲) مصوبات نشست شماره ۳۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ موضوع: بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۶ شورای اسلامی صباشهر
۳۳) مصوبات نشست شماره ۳۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ موضوع: جابه جایی اعتبار جهت تکمیل ساختمان درمانگاه ویره مصوبات نشست ۳۷ شورای اسلامی صباشهر
۳۴) مصوبات نشست شماره ۳۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۸ شورای اسلامی صباشهر
۳۵) مصوبات نشست شماره ۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ موضوع: تصویب احکام مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۹ شورای اسلامی صباشهر
۳۶) مصوبات نشست شماره ۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ موضوع: فروش و واگذاری معبر متروکه متعلق به شهرداری به آقای یوسف حیدری مصوبات نشست ۴۰ شورای اسلامی صباشهر
۳۷) مصوبات نشست شماره ۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ موضوع: عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان مصوبات نشست ۴۲ شورای اسلامی صباشهر
۳۸) مصوبات نشست شماره ۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ موضوع: برگزاری مناقصه عمومی با عنوان برونسپاری خدمات شهری مصوبات نشست ۴۳ شورای اسلامی صباشهر
۳۹) مصوبات نشست شماره ۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ موضوع: تغییر کاربری به مسکونی و تفکیک قطعه زمینی به پالک ثبتی ۳۵۹فرعی از ۳۶۹ اصلی مصوبات نشست ۴۴ شورای اسلامی صباشهر
۴۰) مصوبات نشست شماره ۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ موضوع: تغییر کاربری قطعه زمینی به پالک ثبتی ۲۳۹۱ فرعی از ۲۱۱ اصلی مصوبات نشست ۴۵ شورای اسلامی صباشهر
۴۱) مصوبات نشست شماره ۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۴۶ شورای اسلامی صباشهر
۴۲) مصوبات نشست شماره ۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی مصوبات نشست ۴۷ شورای اسلامی صباشهر
۴۳) مصوبات نشست شماره ۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸  موضوع: درخواست مرخصی شهردار و اعلام جانشین مصوبات نشست ۴۸ شورای اسلامی صباشهر
۴۴) مصوبات نشست شماره ۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  موصوع: پرداخت مبلغی به صورت بن برای پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۴۹ شورای اسلامی صباشهر
۴۵) مصوبات نشست شماره ۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶  موضوع: عقد قرارداد با اداره پلیس پیشگیری مصوبات نشست ۵۰ شورای اسلامی صباشهر
۴۶)  مصوبات نشست شماره ۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۱ شورای اسلامی صباشهر
۴۷)  مصوبات نشست شماره ۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۲ شورای اسلامی صباشهر
۴۸)  مصوبات نشست شماره ۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  موضوع: هزینه استفاده ورزشکاران از اماکن ورزشی مصوبات نشست ۵۳ شورای اسلامی صباشهر
۴۹)  مصوبات نشست شماره ۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۵۴ شورای اسلامی صباشهر
۵۰)  مصوبات نشست شماره ۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰  موضوع: فروش ۱۷ خودروی مستعمل شهرداری مصوبات نشست ۵۵ شورای اسلامی صباشهر
۵۱)  مصوبات نشست شماره ۵۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  موضوع: واگذاری زمین به آبفای صباشهر مصوبات نشست ۵۶ شورای اسلامی صباشهر
۵۲)  مصوبات نشست شماره ۵۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  موضوع: مساعدت مالی به یک شهروند مصوبات نشست ۵۷ شورای اسلامی صباشهر
۵۳)  مصوبات نشست شماره ۵۸  ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  موضوع: کمک هزینه های رفاهی به پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۵۸ شورای اسلامی صباشهر
۵۴)  مصوبات نشست شماره ۵۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴  موضوع: طرح نصب المان های شهدای صباشهر در سطح شهر مصوبات نشست ۵۹ شورای اسلامی صباشهر
۵۵)  مصوبات نشست شماره ۶۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰  موضوع: تعیین نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدون) شهرداری مصوبات نشست ۶۰ شورای اسلامی صباشهر
۵۶)  مصوبات نشست شماره ۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴  موضوع: پرداخت مساعدت مالی به یکی از پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۶۱ شورای اسلامی صباشهر
۵۷)  مصوبات نشست شماره ۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴  موضوع: فروش سهمیه قیر به شرکت پیمان راه شکیل شهریار  مصوبات نشست ۶۳ شورای اسلامی صباشهر
۵۸)  مصوبات نشست شماره ۶۴ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ موضوع:پرداخت هزینه کرد بابت اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان شهریار  مصوبات نشست ۶۴ شورای اسلامی صباشهر
۵۹)  مصوبات نشست شماره ۶۵ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ موضوع:آیین نامه ارزش معامالتی در سال ۱۳۵۱(تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها مصوبات نشست ۵۶ شورای اسالمی صباشهر
۶۰)  مصوبات نشست شماره ۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موضوع:پرداخت مبلغی به ستاد اربعین حسینی جهت برگزاری مراسم پیاده روی اربعین  مصوبات نشست ۶۶ شورای اسلامی صباشهر
۶۱)  مصوبات نشست شماره ۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ موضوع: تبصره ۳ آبفا  مصوبات نشست ۶۷ شورای اسلامی صباشهر
۶۲)  مصوبات نشست شماره ۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موضوع: اصرار بر افتتاح حساب در بانک مهر  مصوبات نشست ۶۸ شورای اسلامی صباشهر
۶۳)  مصوبات نشست شماره ۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ موضوع: پرداخت مبلغ کرایه وسائط نقلیه دانش آموزان استثنائی  مصوبات نشست ۶۹ شورای اسلامی صباشهر
۶۴)  مصوبات نشست شماره ۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ موضوع: پرداخت مبلغ صورت وضعیت شرکت سالمت بنیان آناهیتا(  مصوبات نشست ۷۰ شورای اسلامی صباشهر
۶۵)  مصوبات نشست شماره ۷۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ موضوع: تعیین آقای حامد خزایی بعنوان عضو کمیسیون های داخلی شورا  مصوبات نشست ۷۱ شورای اسلامی صباشهر
۶۶)  مصوبات نشست شماره ۷۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ موضوع: خرید ۱۰ دستگاه خودرو جهت نوسازی ناوگان موتوری  مصوبات نشست ۷۲ شورای اسلامی صباشهر
۶۷)  مصوبات نشست شماره ۷۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ موضوع: استقرار باجه بانک مهر در صباشهر  مصوبات نشست ۷۳ شورای اسلامی صباشهر
۶۸)  مصوبات نشست شماره ۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ موضوع: تهیه و تصویب تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۳۰۸۲  مصوبات نشست ۸۵ شورای اسلامی صباشهر
۶۹)  مصوبات نشست شماره ۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ موضوع: پرداخت هزینه کرد جهت تامین هزینه اردوی راهیان نور دانش آموزی  مصوبات نشست ۸۶ شورای اسلامی صباشهر
۷۰)  مصوبات نشست شماره ۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ موضوع: پرداخت هزینه کرد جهت تامین هزینه اردوی راهیان نور دانش آموزی  مصوبات نشست ۸۶ شورای اسلامی صباشهر
۷۱)  مصوبات نشست شماره ۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ موضوع: انعقاد قرارداد پروژه زیرساخت فیبر نوری  مصوبات نشست ۸۷ شورای اسلامی صباشهر
۷۲)  مصوبات نشست شماره ۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ موضوع : تهیه و تصویب تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۱۴۰۲  مصوبات نشست ۸۸ شورای اسلامی صباشهر
۷۳)  مصوبات نشست شماره ۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ موضوع: بهره برداری از ۲۲ کیوسک مطبوعاتی سطح شهر  مصوبات نشست ۸۹ شورای اسلامی صباشهر
۷۴)  مصوبات نشست شماره ۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ موضوع : بودجه ۱۴۰۲  مصوبات نشست ۹۱ شورای اسلامی صباشهر
۷۵)  مصوبات نشست شماره ۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : پرداخت هزینه کرد کاروان راهیان نور دانش آموزی صباشهر  مصوبات نشست ۹۲ شورای اسلامی صباشهر
۷۶)  مصوبات نشست شماره ۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : خرید یک دستگاه پله برقی مکانیزه  مصوبات نشست ۹۳ شورای اسلامی صباشهر
۷۷)  مصوبات نشست شماره ۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : معرفی حسابرس سال ۱۴۰۱  مصوبات نشست ۹۴ شورای اسلامی صباشهر
۷۸)  مصوبات نشست شماره ۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ موضوع : پرداخت هزینه معیشتی به پرسنل شهرداری  مصوبات نشست ۹۵ شورای اسلامی صباشهر
۷۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

20 − شش =

فهرست