مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر صباشهر بدین شرح است:

ردیف نام مصوبه تاریخ مصوبه  موضوع مصوبه دریافت فایل شرح مصوبه
۱) مصوبات نشست شماره ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ موضوع لایحه ی پیشنهادی: تعیین سرپرست مصوبات نشست ۱ شورای اسلامی صباشهر
۲) مصوبات نشست شماره ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صورت جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر صباشهر مصوبات نشست ۲ شورای اسلامی صباشهر
۳) مصوبات نشست شماره ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۴ شورای اسلامی صباشهر
۴) مصوبات نشست شماره ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ موضوع: انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مصوبات نشست ۵ شورای اسلامی صباشهر
۵) مصوبات نشست شماره ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ موضوع: انتخاب نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان شهریار مصوبات نشست ۶ شورای اسلامی صباشهر
۶) مصوبات نشست شماره ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ موضوع: افزایش تعداد ۲۵ نفر نیروی خدماتی در قرارداد برونسپاری مصوبات نشست ۷ شورای اسلامی صباشهر
۷) مصوبات نشست شماره ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ موضوع: درخواست انصراف خانم فهیمه صالحی (عضو شورا)از سمت منشی در کمیسیون فرهنگی شورا مصوبات نشست ۸ شورای اسلامی صباشهر
۸) مصوبات نشست شماره ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ موضوع: بهسازی ساختمان های شهرداری مصوبات نشست ۹ شورای اسلامی صباشهر
۹) مصوبات نشست شماره ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ موضوع: تمدید قرارداد ۲۰۲۷۸ به مدت ۱۲ روز مصوبات نشست ۱۰ شورای اسلامی صباشهر
۱۰) مصوبات نشست شماره ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ موضوع: پرداخت هزینه برپایی نمایشگاه دفاع مقدس مصوبات نشست ۱۱ شورای اسلامی صباشهر
۱۱) مصوبات نشست شماره ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ موضوع: تمدید قرارداد و اخذ اجرت المثل دوران تصرف مصوبات نشست ۱۲ شورای اسلامی صباشهر
۱۲) مصوبات نشست شماره ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه مصوبات نشست ۱۵ شورای اسلامی صباشهر
۱۳) مصوبات نشست شماره ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ موضوع: لغو بند ۱ نشست ۴ مصوبات نشست ۱۶ شورای اسلامی صباشهر
۱۴) مصوبات نشست شماره ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۱۷ شورای اسلامی صباشهر
۱۵) مصوبات نشست شماره ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ موضوع: تعیین حسابرس سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبات نشست ۱۹ شورای اسلامی صباشهر
۱۶) مصوبات نشست شماره ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ موضوع: پرداخت هزینه های مراسم هفته دفاع مقدس مصوبات نشست ۲۰ شورای اسلامی صباشهر
۱۷) مصوبات نشست شماره ۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ موضوع: عقد قرارداد با شرکت عمران اندیشان سعید مصوبات نشست ۲۱ شورای اسلامی صباشهر
۱۸) مصوبات نشست شماره ۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ موضوع: پرداخت هزینه های آگهی روزنامه سراسری سایه مصوبات نشست ۲۲ شورای اسلامی صباشهر
۱۹) مصوبات نشست شماره ۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۲۳ شورای اسلامی صباشهر
۲۰) مصوبات نشست شماره ۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ موضوع: پرداخت هزینه کرد هفته بزرگداشت بسیج مصوبات نشست ۲۴ شورای اسلامی صباشهر
۲۱) مصوبات نشست شماره ۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ موضوع: تصمیم گیری در رابطه با نامه شماره ۷۸۱۰۱/م/۰۸۸مورخ ۸۱/۸۰/۷۸۸۸ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها در خصوص عدم احراز تصدی سمت شهردار منتخب مصوبات نشست ۲۵ شورای اسلامی صباشهر
۲۲) مصوبات نشست شماره ۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ موضوع: تهیه و توزیع ارزاق شب یلدا جهت پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۲۶ شورای اسلامی صباشهر
۲۳) مصوبات نشست شماره ۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ موضوع: اعمال جایزه خوش شانسی مصوبات نشست ۲۷ شورای اسلامی صباشهر
۲۴) مصوبات نشست شماره ۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ موضوع: پرداخت مساعدت به شورای شهرستان مصوبات نشست ۲۸ شورای اسلامی صباشهر
۲۵ مصوبات نشست شماره ۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ موضوع: پرداخت حق الجسله اعضای کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر مصوبات نشست ۲۹ شورای اسلامی صباشهر
۲۶) مصوبات نشست شماره ۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۳۰ شورای اسلامی صباشهر
۲۷) مصوبات نشست شماره ۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/آقای قربانعلی قلی پور مصوبات نشست ۳۱ شورای اسلامی صباشهر
۲۸) مصوبات نشست شماره ۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ موضوع: واگذاری حق انتفاع رایگان ساختمان متعلق به شهرداری به دادسرای شهرستان شهریاز مصوبات نشست ۳۲ شورای اسلامی صباشهر
۲۹) مصوبات نشست شماره ۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/خانم سولماز دبداب مصوبات نشست ۳۳ شورای اسلامی صباشهر
۳۰) مصوبات نشست شماره ۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ موضوع: تعریف ردیف جدید در بودجه مصوبات نشست ۳۴ شورای اسلامی صباشهر
۳۱) مصوبات نشست شماره ۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۵ شورای اسلامی صباشهر
۳۲) مصوبات نشست شماره ۳۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ موضوع: بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۶ شورای اسلامی صباشهر
۳۳) مصوبات نشست شماره ۳۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ موضوع: جابه جایی اعتبار جهت تکمیل ساختمان درمانگاه ویره مصوبات نشست ۳۷ شورای اسلامی صباشهر
۳۴) مصوبات نشست شماره ۳۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۸ شورای اسلامی صباشهر
۳۵) مصوبات نشست شماره ۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ موضوع: تصویب احکام مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۹ شورای اسلامی صباشهر
۳۶) مصوبات نشست شماره ۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ موضوع: فروش و واگذاری معبر متروکه متعلق به شهرداری به آقای یوسف حیدری مصوبات نشست ۴۰ شورای اسلامی صباشهر
۳۷) مصوبات نشست شماره ۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ موضوع: عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان مصوبات نشست ۴۲ شورای اسلامی صباشهر
۳۸) مصوبات نشست شماره ۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ موضوع: برگزاری مناقصه عمومی با عنوان برونسپاری خدمات شهری مصوبات نشست ۴۳ شورای اسلامی صباشهر
۳۹) مصوبات نشست شماره ۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ موضوع: تغییر کاربری به مسکونی و تفکیک قطعه زمینی به پالک ثبتی ۳۵۹فرعی از ۳۶۹ اصلی مصوبات نشست ۴۴ شورای اسلامی صباشهر
۴۰) مصوبات نشست شماره ۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ موضوع: تغییر کاربری قطعه زمینی به پالک ثبتی ۲۳۹۱ فرعی از ۲۱۱ اصلی مصوبات نشست ۴۵ شورای اسلامی صباشهر
۴۱) مصوبات نشست شماره ۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۴۶ شورای اسلامی صباشهر
۴۲) مصوبات نشست شماره ۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی مصوبات نشست ۴۷ شورای اسلامی صباشهر
۴۳) مصوبات نشست شماره ۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸  موضوع: درخواست مرخصی شهردار و اعلام جانشین مصوبات نشست ۴۸ شورای اسلامی صباشهر
۴۴) مصوبات نشست شماره ۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  موصوع: پرداخت مبلغی به صورت بن برای پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۴۹ شورای اسلامی صباشهر
۴۵) مصوبات نشست شماره ۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶  موضوع: عقد قرارداد با اداره پلیس پیشگیری مصوبات نشست ۵۰ شورای اسلامی صباشهر
۴۶)  مصوبات نشست شماره ۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۱ شورای اسلامی صباشهر
۴۷)  مصوبات نشست شماره ۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۲ شورای اسلامی صباشهر
۴۸)  مصوبات نشست شماره ۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  موضوع: هزینه استفاده ورزشکاران از اماکن ورزشی مصوبات نشست ۵۳ شورای اسلامی صباشهر
۴۹)  مصوبات نشست شماره ۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۵۴ شورای اسلامی صباشهر
۵۰)  مصوبات نشست شماره ۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰  موضوع: فروش ۱۷ خودروی مستعمل شهرداری مصوبات نشست ۵۵ شورای اسلامی صباشهر
۵۱)  مصوبات نشست شماره ۵۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  موضوع: واگذاری زمین به آبفای صباشهر مصوبات نشست ۵۶ شورای اسلامی صباشهر
۵۲)  مصوبات نشست شماره ۵۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  موضوع: مساعدت مالی به یک شهروند مصوبات نشست ۵۷ شورای اسلامی صباشهر
۵۳)  مصوبات نشست شماره ۵۸  ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  موضوع: کمک هزینه های رفاهی به پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۵۸ شورای اسلامی صباشهر
۵۴)  مصوبات نشست شماره ۵۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴  موضوع: طرح نصب المان های شهدای صباشهر در سطح شهر مصوبات نشست ۵۹ شورای اسلامی صباشهر
۵۵)  مصوبات نشست شماره ۶۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰  موضوع: تعیین نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدون) شهرداری مصوبات نشست ۶۰ شورای اسلامی صباشهر
۵۶)  مصوبات نشست شماره ۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴  موضوع: پرداخت مساعدت مالی به یکی از پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۶۱ شورای اسلامی صباشهر
۵۷)  مصوبات نشست شماره ۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴  موضوع: فروش سهمیه قیر به شرکت پیمان راه شکیل شهریار  مصوبات نشست ۶۳ شورای اسلامی صباشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یازده − 2 =

فهرست