مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر صباشهر بدین شرح است:

نام مصوبه تاریخ مصوبه  موضوع مصوبه دریافت فایل شرح مصوبه
مصوبات نشست شماره ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ موضوع لایحه ی پیشنهادی: تعیین سرپرست مصوبات نشست ۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صورت جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر صباشهر مصوبات نشست ۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ موضوع: انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مصوبات نشست ۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ موضوع: انتخاب نماینده شورا در شورای اسلامی شهرستان شهریار مصوبات نشست ۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ موضوع: افزایش تعداد ۲۵ نفر نیروی خدماتی در قرارداد برونسپاری مصوبات نشست ۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ موضوع: درخواست انصراف خانم فهیمه صالحی (عضو شورا)از سمت منشی در کمیسیون فرهنگی شورا مصوبات نشست ۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ موضوع: بهسازی ساختمان های شهرداری مصوبات نشست ۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ موضوع: تمدید قرارداد ۲۰۲۷۸ به مدت ۱۲ روز مصوبات نشست ۱۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ موضوع: پرداخت هزینه برپایی نمایشگاه دفاع مقدس مصوبات نشست ۱۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ موضوع: تمدید قرارداد و اخذ اجرت المثل دوران تصرف مصوبات نشست ۱۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه مصوبات نشست ۱۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ موضوع: لغو بند ۱ نشست ۴ مصوبات نشست ۱۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۱۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ موضوع: تعیین حسابرس سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبات نشست ۱۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ موضوع: پرداخت هزینه های مراسم هفته دفاع مقدس مصوبات نشست ۲۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ موضوع: عقد قرارداد با شرکت عمران اندیشان سعید مصوبات نشست ۲۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ موضوع: پرداخت هزینه های آگهی روزنامه سراسری سایه مصوبات نشست ۲۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع: انتخاب سرپرست مصوبات نشست ۲۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ موضوع: پرداخت هزینه کرد هفته بزرگداشت بسیج مصوبات نشست ۲۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ موضوع: تصمیم گیری در رابطه با نامه شماره ۷۸۱۰۱/م/۰۸۸مورخ ۸۱/۸۰/۷۸۸۸ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها در خصوص عدم احراز تصدی سمت شهردار منتخب مصوبات نشست ۲۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ موضوع: تهیه و توزیع ارزاق شب یلدا جهت پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۲۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ موضوع: اعمال جایزه خوش شانسی مصوبات نشست ۲۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ موضوع: پرداخت مساعدت به شورای شهرستان مصوبات نشست ۲۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ موضوع: پرداخت حق الجسله اعضای کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر مصوبات نشست ۲۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ موضوع: انتخاب شهردار مصوبات نشست ۳۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/آقای قربانعلی قلی پور مصوبات نشست ۳۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ موضوع: واگذاری حق انتفاع رایگان ساختمان متعلق به شهرداری به دادسرای شهرستان شهریاز مصوبات نشست ۳۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ موضوع: صدور پروانه در یک ملک بر اساس ماده واحده/خانم سولماز دبداب مصوبات نشست ۳۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ موضوع: تعریف ردیف جدید در بودجه مصوبات نشست ۳۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ موضوع: بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ موضوع: جابه جایی اعتبار جهت تکمیل ساختمان درمانگاه ویره مصوبات نشست ۳۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ موضوع: تعیین سرپرست جدید مصوبات نشست ۳۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ موضوع: تصویب احکام مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبات نشست ۳۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ موضوع: فروش و واگذاری معبر متروکه متعلق به شهرداری به آقای یوسف حیدری مصوبات نشست ۴۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ موضوع: عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان مصوبات نشست ۴۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ موضوع: برگزاری مناقصه عمومی با عنوان برونسپاری خدمات شهری مصوبات نشست ۴۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ موضوع: تغییر کاربری به مسکونی و تفکیک قطعه زمینی به پالک ثبتی ۳۵۹فرعی از ۳۶۹ اصلی مصوبات نشست ۴۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ موضوع: تغییر کاربری قطعه زمینی به پالک ثبتی ۲۳۹۱ فرعی از ۲۱۱ اصلی مصوبات نشست ۴۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۴۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ موضوع: جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی مصوبات نشست ۴۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸  موضوع: درخواست مرخصی شهردار و اعلام جانشین مصوبات نشست ۴۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۴۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  موصوع: پرداخت مبلغی به صورت بن برای پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۴۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶  موضوع: عقد قرارداد با اداره پلیس پیشگیری مصوبات نشست ۵۰ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۱ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  موضوع: تعیین هیات رئیسه سال دوم مصوبات نشست ۵۲ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  موضوع: هزینه استفاده ورزشکاران از اماکن ورزشی مصوبات نشست ۵۳ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  موضوع: رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار مصوبات نشست ۵۴ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰  موضوع: فروش ۱۷ خودروی مستعمل شهرداری مصوبات نشست ۵۵ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  موضوع: واگذاری زمین به آبفای صباشهر مصوبات نشست ۵۶ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  موضوع: مساعدت مالی به یک شهروند مصوبات نشست ۵۷ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۸  ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  موضوع: کمک هزینه های رفاهی به پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۵۸ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۵۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴  موضوع: طرح نصب المان های شهدای صباشهر در سطح شهر مصوبات نشست ۵۹ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰  موضوع: تعیین نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدون) شهرداری مصوبات نشست ۶۰ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴  موضوع: پرداخت مساعدت مالی به یکی از پرسنل شهرداری مصوبات نشست ۶۱ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴  موضوع: فروش سهمیه قیر به شرکت پیمان راه شکیل شهریار  مصوبات نشست ۶۳ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۴ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ موضوع:پرداخت هزینه کرد بابت اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان شهریار  مصوبات نشست ۶۴ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۵ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ موضوع:آیین نامه ارزش معامالتی در سال ۱۳۵۱(تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها مصوبات نشست ۵۶ شورای اسالمی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موضوع:پرداخت مبلغی به ستاد اربعین حسینی جهت برگزاری مراسم پیاده روی اربعین  مصوبات نشست ۶۶ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ موضوع: تبصره ۳ آبفا  مصوبات نشست ۶۷ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ موضوع: اصرار بر افتتاح حساب در بانک مهر  مصوبات نشست ۶۸ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ موضوع: پرداخت مبلغ کرایه وسائط نقلیه دانش آموزان استثنائی  مصوبات نشست ۶۹ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ موضوع: پرداخت مبلغ صورت وضعیت شرکت سالمت بنیان آناهیتا(  مصوبات نشست ۷۰ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۷۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ موضوع: تعیین آقای حامد خزایی بعنوان عضو کمیسیون های داخلی شورا  مصوبات نشست ۷۱ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۷۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ موضوع: خرید ۱۰ دستگاه خودرو جهت نوسازی ناوگان موتوری  مصوبات نشست ۷۲ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۷۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ موضوع: استقرار باجه بانک مهر در صباشهر  مصوبات نشست ۷۳ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ موضوع: تهیه و تصویب تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۳۰۸۲  مصوبات نشست ۸۵ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ موضوع: پرداخت هزینه کرد جهت تامین هزینه اردوی راهیان نور دانش آموزی  مصوبات نشست ۸۶ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ موضوع: پرداخت هزینه کرد جهت تامین هزینه اردوی راهیان نور دانش آموزی  مصوبات نشست ۸۶ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ موضوع: انعقاد قرارداد پروژه زیرساخت فیبر نوری  مصوبات نشست ۸۷ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ موضوع : تهیه و تصویب تعرفه عوارض شهرداری برای سال ۱۴۰۲  مصوبات نشست ۸۸ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ موضوع: بهره برداری از ۲۲ کیوسک مطبوعاتی سطح شهر  مصوبات نشست ۸۹ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ موضوع : بودجه ۱۴۰۲  مصوبات نشست ۹۱ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : پرداخت هزینه کرد کاروان راهیان نور دانش آموزی صباشهر  مصوبات نشست ۹۲ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : خرید یک دستگاه پله برقی مکانیزه  مصوبات نشست ۹۳ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ موضوع : معرفی حسابرس سال ۱۴۰۱  مصوبات نشست ۹۴ شورای اسلامی صباشهر
 مصوبات نشست شماره ۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ موضوع : پرداخت هزینه معیشتی به پرسنل شهرداری  مصوبات نشست ۹۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۹۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ موضوع : پرداخت هزینه تقدیر از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان شهریار  مصوبات نشست ۹۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۹۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ موضوع : تفکیک ۱ قطعه زمین به پلالک های ۱۶۳،۲۴۶،۲۴۵،۲۳۵  مصوبات نشست ۹۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ موضوع : واگذاری پروژه خدمات شهری به سازمان همیاری ها و شهرداری های استان
تهران
 مصوبات نشست ۹۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع : تفریغ بودجه سال ۲  مصوبات نشست ۹۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ موضوع : مساعدت مالی بالعوض به کمیته امداد صباشهر  مصوبات نشست ۱۰۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ موضوع : تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷  مصوبات نشست ۱۰۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ موضوع : تمدید اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل  مصوبات نشست ۱۰۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ موضوع : واگذاری جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  مصوبات نشست ۱۰۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ موضوع : تقسیط مطالبات مودیان شهرداری  مصوبات نشست ۱۰۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ موضوع : پرداخت مساعدت مالی به خانواده شهید محمدرضا فوالدی  مصوبات نشست ۱۰۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ موضوع :پرداخت مابقی هزینه تعمیر خودروی سمند سفید در اختیار پلیس امنیت  مصوبات نشست ۱۰۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ موضوع :مساعدت مالی به خانم ناهید پیری میدانی  مصوبات نشست ۱۰۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ موضوع :مساعدت مالی به ۴ شهروند  مصوبات نشست ۱۰۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ موضوع :توافق تغییر کاربری پالک های۴۷۳ ،۴۷۱،۴۷۲ فرعی از ۱۲۸ اصلی از درمانی به صنوف غیرمزاحم  مصوبات نشست ۱۰۹  شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ موضوع :تصویب نرخ سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  مصوبات نشست ۱۱۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ موضوع :مساعدت مالی به خانم مرضیه بهاری  مصوبات نشست ۱۱۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ موضوع :طرح استعفای شهردار  مصوبات نشست ۱۱۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ موضوع :مساعدت مالی به آقای احمد سبزآبادی  مصوبات نشست ۱۱۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ موضوع : تعیین هیات رییسه سال سوم رییس شورا  مصوبات نشست ۱۱۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ موضوع :پرداخت مبلغی به پایگاه شهید همت جهت بازسازی محیط پایگاه  مصوبات نشست ۱۱۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ موضوع :انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی برنامه ،بودجه و عمرانی  مصوبات نشست ۱۱۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ موضوع :پرداخت مبلغی جهت برگزاری مراسم اربعین حسینی  مصوبات نشست ۱۱۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ موضوع : پرداخت مبلغی جهت برگزاری مراسم سالروز بازگشت آزادگان سرافراز  مصوبات نشست ۱۱۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ موضوع :پرداخت کمک هزینه معیشتی به رانندگان فعال خطوط تاکسی  مصوبات نشست ۱۱۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۰ مصوبات نشست شماره ۱۲۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۱ مصوبات نشست شماره ۱۲۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۲ مصوبات نشست شماره ۱۲۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۳ مصوبات نشست شماره ۱۲۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۴ مصوبات نشست شماره ۱۲۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۵ مصوبات نشست شماره ۱۲۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۶ مصوبات نشست شماره ۱۲۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۷ مصوبات نشست شماره ۱۲۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۸ مصوبات نشست شماره ۱۲۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۲۹ مصوبات نشست شماره ۱۲۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۰ مصوبات نشست شماره ۱۳۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۱ مصوبات نشست شماره ۱۳۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۲ مصوبات نشست شماره ۱۳۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۳ مصوبات نشست شماره ۱۳۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۴ مصوبات نشست شماره ۱۳۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۵ مصوبات نشست شماره ۱۳۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۶ مصوبات نشست شماره ۱۳۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۷ مصوبات نشست شماره ۱۳۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۸ مصوبات نشست شماره ۱۳۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۳۹ مصوبات نشست شماره ۱۳۹ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۰ مصوبات نشست شماره ۱۴۰ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۱ مصوبات نشست شماره ۱۴۱ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۲ مصوبات نشست شماره ۱۴۲ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۳ مصوبات نشست شماره ۱۴۳ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۴ مصوبات نشست شماره ۱۴۴ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۵ مصوبات نشست شماره ۱۴۵ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۶ مصوبات نشست شماره ۱۴۶ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۷ مصوبات نشست شماره ۱۴۷ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۸ مصوبات نشست شماره ۱۴۸ شورای اسلامی صباشهر
مصوبات نشست شماره ۱۴۹ مصوبات نشست شماره ۱۴۹ شورای اسلامی صباشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

3 + 13 =

فهرست