مناقصه پروژه احداث فاز یک سوله ورزشی شهرک مصطفی خمینی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه پروژه احداث فاز یک سوله ورزشی شهرک مصطفی خمینی

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث فاز یک سوله ورزشی شهرک مصطفی خمینی با اعتبار مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال را به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ١۴٠١/٠٩/٠٢ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ١۴ مورخ ١۴٠١/٠٩/٢٠ می باشد .

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

فهرست