مناقصه پروژه احداث بخشی از دیواره ساحلی شادچای

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه پروژه احداث بخشی از دیواره ساحلی شادچای

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث بخشی از دیواره ساحلی شادچای با اعتبار مبلغ ۴٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ را به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ١۴٠١/٠٩/٠١ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/٠٩/٢٠ می باشد .

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

فهرست