شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به کرایه ماشین آلات عمرانی با اعتبار مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١۴ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاریخ ١۴٠١/١٠/٢۴ می باشد .

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به کرایه ماشین آلات عمرانی با اعتبار مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١۴ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاریخ ١۴٠١/١٠/٢۴ می باشد .

شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به کرایه ماشین آلات عمرانی با اعتبار مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١۴ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاریخ ١۴٠١/١٠/٢۴ می باشد .

فهرست