“سپاه‌ مظهر اقتدار میدانی،امنیت و آرامش است که در پی آن اقتدار میدانی سبب می‌شود اقتدار سیاسی به وجود بیاید”

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. روبداد مهم و مناسبت ها
  4. chevron_right
  5. “سپاه‌ مظهر اقتدار میدانی،امنیت و آرامش است که در پی آن اقتدار میدانی سبب می‌شود اقتدار سیاسی به وجود بیاید”
فهرست