اطلاعیه تکمیل درمانگاه ویره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه تکمیل درمانگاه ویره

شهرداری صباشهر در نظر دارد تکمیل درمانگاه ویره با اعتبار مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد  و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به سامانه مذکور مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ می باشد

فهرست