پیام تبریک سال نو رئیس شورای اسلامی شهر

بسم الله الرحمن الرحیم. یامقلب القلوب والابصار.یا مدبرالیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال روزها نو نشده کهنه تراز دیروز است گر کند یوسف زهرا نظری…

پیام تبریک سال نو رئیس شورای اسلامی شهر

بسم الله الرحمن الرحیم. یامقلب القلوب والابصار.یا مدبرالیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال روزها نو نشده کهنه تراز دیروز است گر کند یوسف زهرا نظری…

پیام تبریک سال نو رئیس شورای اسلامی شهر

بسم الله الرحمن الرحیم. یامقلب القلوب والابصار.یا مدبرالیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال روزها نو نشده کهنه تراز دیروز است گر کند یوسف زهرا نظری…
فهرست