دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ♦️در اولین ساعات…

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ♦️در اولین ساعات…

دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر

🇮🇷#صباشهر دیدار رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر با مدیریت روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ♦️در اولین ساعات…
فهرست