برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا

🇮🇷#صباشهر ♦️برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در آستانه هفته جهانی اطلاع رسانی ایدز (Hiv)و در راستای آگاهی هرچه بیشتر خانواده های…

دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

♦️دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در گرامیداشت روز مجلس مهندس ملکی شهردار…

احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر

🇮🇷#صباشهر ♦️ احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️ در پی بازدید مهندس ملکی شهردار از محور اصلی…

برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا

🇮🇷#صباشهر ♦️برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در آستانه هفته جهانی اطلاع رسانی ایدز (Hiv)و در راستای آگاهی هرچه بیشتر خانواده های…

دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

♦️دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در گرامیداشت روز مجلس مهندس ملکی شهردار…

احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر

🇮🇷#صباشهر ♦️ احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️ در پی بازدید مهندس ملکی شهردار از محور اصلی…

برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا

🇮🇷#صباشهر ♦️برگزاری کلاس های آموزشی در فرهنگسرای سبا به‌گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در آستانه هفته جهانی اطلاع رسانی ایدز (Hiv)و در راستای آگاهی هرچه بیشتر خانواده های…

دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

♦️دیدار مجموعه مدیریت شهری صباشهر با دکتر حق وردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️در گرامیداشت روز مجلس مهندس ملکی شهردار…

احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر

🇮🇷#صباشهر ♦️ احداث رفیوژ میانی در محور صباشهر به نسیم شهر به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صباشهر ✍️ در پی بازدید مهندس ملکی شهردار از محور اصلی…
فهرست