معرفی شهردار

شهردار لایبید :   جناب آقای علی مسعودی

سوابق تحصیلی

کارشناس رشته ……………….
کارشناس ارشد …………….

سوابق اجرائی

شهردار ………. در سال های ۱۳.. تا ۱۳…..
سرپرست شهرداری….
عضو هیات …….