معرفی شهر:

شهر…….. در استان ……. شهرستان ………. واقع شده است . موقعیت جغرافیای آن به ترتیب برابر با  عرض جغرافیای …… . طول جغرافیای ………….
ارتفاع از سطح دریا برابر با …………..
مردمان شهر ……………..

موقعیت جغرافیایی:

شهر ………. در ………………………………….

پیشینه و تاریخچه شهر 

پیشینه شهر براساس اسناد و مدارک تاریخی به …. سال پیش بازمیگردد . از آثار به جای مانده شهر همچون سنگ قبرهای …… مشخص می گردد که سابقه سکونت د شهر به دوران ………. باز میگردد.