آقای .....

مسئول مالی شهرداری

معرفی واحد مالی

شهردار شهر ………… جناب آقای ……………..

سوابق تحصیلی

کارشناس رشته ……………….
کارشناس ارشد …………….

سوابق اجرائی

شهردار ………. در سال های ۱۳.. تا ۱۳…..
سرپرست شهرداری….
عضو هیات …….

فهرست