واحد فضای سبز

null

آقای علی مرادی

مسئول واحد فضای سبز شهرداری صباشهر

معرفی و شرح وظایف واحد فضای سبز :
  • حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک  های محلی و اشجار .
  • توسعه فضای سز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی
  • در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .
  • پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .
  • آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .
  • تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .
  • رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
فهرست