واحد بازرسی

null

آقای مرتضی قاسمی

مسئول واحد بازرسی شهرداری صباشهر

معرفی و شرح وظایف واحد بازرسی:
 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین و راهنمایی و رفع مشکل آنها
 • بررسی و تحقیق پیروان صحت و ستم موضوع شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و انعکاس موضوع به شهرداری در جهت رفع مشکل و پاسخگویی به شاکی و ارسال یک نسخه از گزارش به دفتر ارزیابی عملکرد استانداری
 • بررسی پاسخگویی در خصوص مراجعات نمادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست محترم جمهور و سازمان بازرسی کل شود در حداقل زمان
 • جمع بندی شکایت در مقاطع یکماه و تجهیزیه و تکمیل علل روز شکایات و ارائه گزارش برای شهرداری و دفتر ارزیابی عملکرد استانداری
 • پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده و پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان
 • فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع و کارکنان در شهرداری و بررسی نامه های داخل صندوق
 • انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای دستورات و تصمیمات شهردار و اجرای برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای شهرداری
 • اعلام محاسن،ابتکارات،خلاقیت ها و نیز نواقص،معایب واحدهای تابعه شهرداری به شهردار
 • جمع آوری و مطالعه و اجرای دستورالعمل ها،بخشنامه ها،آیین نامه ها و قوانین مربوط
 • شرکت در جلسات،گردهمایی و دوره های آموزشی
 • ثبت و ضبط عملکرد واحدهای تابعه شهرداری جهت بهره برداری در ارزیابی عملکرد
 • انجام سایر اموری که از طرف شهردار و دفتر ارزیابی استانداری به بازرسی محول می گردد
فهرست