امور قراردادها

null

سرکار خانم قدیری

کارشناس امور قراردادها

معرفی و شرح وظایف واحد امور قراردادها:

معرفی واحد:

ایجاد بستر مناسب به منظور برقراری ارتباطی شفاف و منطقی ما بین شهرداری به عنوان مناقصه یا مزایده گزار و طرف مقابل به عنوان مناقصه گر ( پیمانکار ) یا مزایده گر مهم ترین وظیفه امور قرارداد ها است و دیگر اقدامات این واحد امکان استفاده شهرداری از ظرفیت بالقوه افراد حقیقی یا حقوقی در راستای منافع شهر و شهرداری فراهم می آید .

 

شرح وظایف:

  1. تنظیم آگهی های مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار
  2. انعقاد قرارداد با پیمانکاران پس از اخذ حداقل سه استعلام توسط واحد کارپردازی و یا از طریق برگزاری مناقصه عمومی.
  3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها.
  4. تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و تحویل.
  5. بارگذاری اسناد مناقصه و مزایده در سامانه بازرسی کشور
  6.   تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه
  7. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی و غیره
  8. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها)
  9. تهیه چک لیست کنترل کلیه اسناد مناقصه/مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی
  10. بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومD
  11. اصلاح فرآیندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه و آموزش و اطلاع رسانی به واحدهH
  12. صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضاء کمیسیون و مناقصه گران و اعضای کمیته فنی و بازرگانی
  13. برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزایده و ترک تشریفات
  14. تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای
  15. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه /مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب ترین قیمت پیشنهاد
  16. صورتجلسات کمیسیون مناقصه و مزایده به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده
  17.  ارائه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها،
  18. مکاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانت نامه حسن انجام کار
  19. تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه
  20. بررسی دلایل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آن ها
فهرست