مناقصه پروژه احداث تاسیسات پارک شهروند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. مناقصه پروژه احداث تاسیسات پارک شهروند

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث تاسیسات پارک شهروند را با اعتبار مبلغ ۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال را به شرح اسناد استعلام موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید از تاریخ ١۴٠١/٠٨/١٨ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تا ساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/٠٨/٢٨می باشد .

فهرست