شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث زمین ورزشی ویره با اعتبار مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال را به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١٧ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/١١/٠۵ می باشد .

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی
  4. chevron_right
  5. شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث زمین ورزشی ویره با اعتبار مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال را به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١٧ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/١١/٠۵ می باشد .

شهرداری صباشهر در نظر دارد پروژه احداث زمین ورزشی ویره با اعتبار مبلغ ٢۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال را به شرح اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد(www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ. ١۴٠١/١٠/١٧ به سامانه مذکور مراجعه نمایند ،ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تاساعت ١٣ مورخ ١۴٠١/١١/٠۵ می باشد .

فهرست