اجرائیات

آقای عسگری

کارشناس اجرائیات شهرداری صباشهر

معرفی و شرح وظایف واحد اجرائیات:
 • واحد اجرائیات تحت نظر و مسئولیت مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری می باشد.
 • بستر سازی تسهیل در امور مرتبط با تخلفات ساختمانی و کمیسیون های ماده صد شهرداری در سطح مناطق.
 • ایجاد هماهنگی درون سازمانی وبرون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در امر اجرائیات.
 • ایجاد روشهای نوین و علمی و تخصصی جهت امور اجرائیات واجرای آراء کمیسیون های ماده صد در سطح مناطق شهرداری.
 • تامین معرفی متصدی واحد اجرائیات وکادر تخصصی مورد نیاز و آموزش مامورین ابلاغ تحت عنوان ضابطین دادگستری از طریق پیشنهاد مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری.
 • ارائه گزارش وآمار مستمر به روز به مدیریت پیشگیری ورفع تخلفات شهری .
 • بررسی امکانات، انضباط شخصی،حضور و غیاب نحوه عملکرد متصدی و مامورین فعال در واحد اجرائیات.
 • ابلاغ رای کمیسیون ۱۰۰
 • ابلاغ رای کمیسیون تجدید نظر
 • ابلاغ رای همعرض
 • ابلاغ رای کمیسیون ۷۷
 • اخطار به موعدیان بدهکار در دو نوبت
 • ابلاغ رای عدم تکمین به موعدیان بدهکار
 • پیگیره پرونده های ارسالی از واحد حقوقی
 • ارجاع ناه به ادارات مختلف جهت قطع امکانات جهت اجرای رای
 • ابلاغ عوارض سطح شهر در پایان هر سال
 • ثبت کلیه آرا صادره، ابلاغیه ها و اخطار ها در سیستم
فهرست